O Instytucie Innowacji

Misją fundacji jest realizacja innowacyjnych projektów społecznych.

Władze Fundacji:

Rada Fundacji:

Kamila Kaszkiel (Przewodnicząca Rady)

Katarzyna Gontarczyk

Jolanta Brzostek-Pawłowska

Joanna Chodor – Prezes

Celami statutowymi Fundacji są:

 • Rozwój innowacjii w Polsce oraz pobudzanie zapotrzebowania na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania,
 • Promowanie i propagowanie nowego zawodu Rzecznika Innowacji,
 • Rozpoznanie potrzeb innowacyjnych u potencjalnych odbiorców innowacji oraz stworzenie dla nich silnego wsparcia przy wdrożeniach,
 • Wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej, międzynarodowego prestiżu,
 • Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce i gospodarce w Polsce,
 • Działania na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Wspieranie i inicjowanie aktywności społecznej oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce,
 • Budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki.
 • Rozwój ekonomii społecznej,
 • Przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój kapitału ludzkiego,
 • Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji społecznej i zawodowej migrantów i uchodźców, mniejszości kulturowych, etnicznych, seksualnych lub religijnych w Polsce i na świecie;
 • Prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, indywidualnych konsultacji i innych form edukacji dla różnych grup społecznych i zawodowych,
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki,
 • Wspieranie badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej,
 • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych,
 • Wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.