O Instytucie

Misją fundacji jest realizacja innowacyjnych projektów społecznych.

Celami statutowymi Fundacji są:

 • Rozwój innowacjii w Polsce oraz pobudzanie zapotrzebowania na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania,
 • Promowanie i propagowanie nowego zawodu Rzecznika Innowacji,
 • Rozpoznanie potrzeb innowacyjnych u potencjalnych odbiorców innowacji oraz stworzenie dla nich silnego wsparcia przy wdrożeniach,
 • Wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej, międzynarodowego prestiżu,
 • Wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce i gospodarce w Polsce,
 • Działania na rzecz rozwoju nauki, kultury i gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Wspieranie i inicjowanie aktywności społecznej oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa informatycznego w Polsce,
 • Budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki.
 • Rozwój ekonomii społecznej,
 • Przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój kapitału ludzkiego,
 • Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji społecznej i zawodowej migrantów i uchodźców, mniejszości kulturowych, etnicznych, seksualnych lub religijnych w Polsce i na świecie;
 • Prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, indywidualnych konsultacji i innych form edukacji dla różnych grup społecznych i zawodowych,
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki,
 • Wspieranie badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej,
 • Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych,
 • Wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej,
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji. Zarząd Fundacji „Instytut Innowacji” reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalność. Rada Fundacji ustala główne kierunki działania Fundacji oraz zajmuje się kontrolą ich realizacji. Rada jest niezależna i nie podlega Zarządowi w wykonywaniu swych uprawnień.

 • Statut Fundacji Instytut Innowacji
 • KRS Fundacji Instytut Innowacji
 • Bilans Finansowy i Sprawozdanie Finansowe_2011_FII
 • Sprawozdanie Roczne_Merytoryczne 2011_FII
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 FII
 • Sprawozdanie Finansowe za 2012 FII
 • Sprawozdanie Finansowe za 2013 FII
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2013 FII
 • Sprawozdanie Finansowe za 2014 FII
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2014 FII